מדיניות הפרטיות

מי אנחנו

 1. האתר מופעל על ידי או בעבור חברת עמינח רשתות שיווק ומזרונים בע"מ, ח.פ. 510550734 מאזור התעשייה ניר צבי, 7290500 (החברה, האתר, מפעיליו, בעליו, עובדיהם, נציגיהם וכל מי מטעמם יקראו יחד ולחוד "החברה" או "אנחנו"). ניתן ליצור איתנו קשר בטלפון 077-9966630 או דוא"ל aminach-online@aminach.co.il . אתם מוזמנים לפנות אלינו בכל בעיה ושאלה.
 2. אנחנו מתייחסים בכבוד לפרטיות הגולשים באתרי האינטרנט שלנו ולקוחותינו.
 3. כל האמור בתנאי השימוש וביתר המסמכים המשפטים באתר החברה ובכל מדיום מקוון אחר, לרבות תנאי השימוש שם, יחול גם על מסמך זה והמונחים הננקטים שם יחולו גם כאן.
 4. הצהרת ומדיניות פרטיות זו תעודכן מעת לעת ובכל עת תחייב אך ורק לפי נוסחה האחרון המפורסם בכל עת רלוונטית. אם אינכם מסכימים לנוסחה כפי שהוא במועד בו אתם מבצעים את הפעולה באתר או רכישת המוצרים, אנא אל תבצעו את הפעולה. ביצוע פעולה באתר או מסירת מידע, משמעם כי קראתם את המפורט מטה והסכמתם לו.

איזה מידע אנחנו אוספים

 1. מטבע הדברים אנחנו אוספים עליכם ומכם מידע אישי (לצורך ביצוע עסקינו והתחייבויותינו כלפיכם) וגם מידע סטטיסטי או התנהגותי שהוא אנונימי.
 2. נתונים שתמסרו ואשר יאספו אודותיכם במסגרת שימושכם באתר וביצוע ההזמנות, יישמרו במאגרי המידע הרשומים שלנו ויעובדו על ידינו בהתאם להוראות החוק ולפי הסכמתכם. כמובן שלא חלה עליכם חובה חוקית כלשהי למסור את המידע (כולו או חלקו) ומסירתו תלויה ברצונכם בעת גלישתך באתר ובעת מסירת פרטיכם לצורך ביצוע ההזמנות.
 3. אנחנו לא נמסור מידע אישי או מזהה שלכם לאף אחד אחר, אלא בכפוף למפורט למטה.
 4. מכיוון שהשימוש באתר אסור על קטינים, אנחנו לא אוספים מידע על מי שאנחנו יודעים שהוא קטין מתחת לגיל 16.
 5. נתונים אישיים מזהים אודותיכם יישמרו במאגרי החברה הרשומים על-פי חוק, אך ורק אם מסרתם אותם מיוזמתכם או לפי הסכמתכם בנסיבות. למשל – בעת ביצוע הזמנה לרכישת מוצרים או כל פניה אחרת אלינו. כל פרט שתמסרו ישמר לפי הוראות החוק.
 6. המידע האישי הנאסף על ידינו בהזמנות המבוצעות מהאתר הוא:
סוג המידע מטרות האיסוף
שם מלא ביצוע ומסירת ההזמנה, שירות לקוחות ויצירת קשר, הנהלת חשבונות, הגנה משפטית
כתובת ביצוע ומסירת ההזמנה, הנהלת חשבונות, הגנה משפטית
מספר טלפון וכתובת דוא"ל ביצוע ומסירת ההזמנה, שירות לקוחות ויצירת קשר,  הנהלת חשבונות, הגנה משפטית, משלוח הצעות אטרקטיביות
מספר ת.ז. עיבוד ההזמנה והתשלומים, הנהלת חשבונות, הגנה משפטית
פרטים ביחס לזמינות במועדים ספציפיים בכתובת ביצוע ומסירת ההזמנה, משפטית
פרטי החשבון שלכם (דוגמת הסיסמה) מתן אפשרות שימוש בחשבון והזמנת מוצרים
תקשורות ביניכם לבין החברה ונציגיה מתן שירות ללקוח ופתרון בעיות, ביצוע ומסירת ההזמנה, הנהלת חשבונות, הגנה משפטית
פרטי המוצרים שנרכשו ביצוע ההזמנה, הנהלת חשבונות, הגנה משפטית
פרטי מוצרים שנרכשו בעבר הנהלת חשבונות, משפטית, הצעת הצעות אטרקטיביות

המטרות מעלה נוספות לשימושים במידע המפורטים ביתר כתב זה.

 1. לעיתים מידע אישי מסויים שימסר לנו מתייחס לאדם אחר. לדוגמא, כאשר אתם מזמינים לו מתנה או מבצעים רכישה עבור קרוב משפחה. במצב כזה, חל עליכם איסור למסור לנו פרטים אישיים אלא אם קיבלתם מפורשות את הסכמת נשוא הפרטים.
 2. בעצם הזנת הפרטים למערכת שלנו אתם מצהירים כי הדבר מבוצע כדין ובהסכמות הנדרשות.
 3. המידע האנונימי נאסף למטרת שיפור עסקינו, שיפור אתר האינטרנט שלנו, התאמת הגלישה באתר לאופי האישי של הגולש, לשם איתור תקלות ופרסום הזדמנויות אטרקטיביות ללקוחותינו (ריטרגטינג למשל). לשם כך אנו אוספים למשל את שמו של ספק שירותי האינטרנט שלך, כתובת ה-IP שלך, תאריך הביקור באתר ומשך הביקור, באילו עמודים ו/או מוצרים ביקרת בעת גלישתך באתר וסוג הדפדפן בו נעשה שימוש.
 4. כמובן שאינכם חייבים למסור את המידע כולו או מקצתו להחברה, אולם בלא למוסרו יתכן ולא תוכלו לרכוש מוצרים מהחברה או להשתמש בשירותים כאלו ואחרים שהחברה מעמידה לרשותכם. אם בחרתם למסור את המידע ולעשות שימוש בשירותים, אתם תחשבו כמסכימים לכל האמור בהצהרת ומדיניות פרטיות זו, בתנאי השימוש של האתר ובכל מסמך אחר המופיע באתר או אצל החברה וחל עליכם.
 5. המידע נשמר על ידינו, בשרתים שלנו, המצויים בישראל.

"קוקיות" – Cookies

 1. באתר נעשה גם שימוש באמצעי איסוף מידע אנונימי, שאינו מזהה אישית, דוגמת ‘קוקיות׳ (Cookies), Facebook Pixel, Beacons ואחרים לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים אודות השימוש שלכם בהם, לאימות פרטיכם, להתאמת האתר להעדפותיכם האישיות, לשמירת פרטי הזמנותיכם, לביטול הצורך להקליד את פרטיכם כל פעם מחדש, לצרכי אבטחת מידע, לצרכי עדכונים על נטישת עגלת הקניות ואיחזורה, למשלוח מסרים פרסומיים אחרים, לשמירת פריטים מועדפים (Wish List) וכדומה.
 2. ‘קוקיות׳ (Cookies), למשל, הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלכם יוצר במחשביכם לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מה׳קוקיות׳ יפקעו כאשר תסגרו את הדפדפן ואחרות ישמרו במחשבכם (ולא אצל האתר) גם לאחר סגירת הדפדפן.
 3. הקוקיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרתם באתר, המאמרים אותם קראתם, משך הזמן ששהיתם באתר, מהיכן הגעתם אל האתר, מוצרים אותם הזמנתם וכדומה. כמו כן, לעיתים הקוקיות משמשות אתכם ואותנו גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיכם האישיים מחדש בביקורים חוזרים באתר או לשם תזכורת לכם על זניחת עגלת הקניות שלכם.
 4. המידע שבקבצי הקוקיות מוצפן והחברה נוקטת צעדים כדי להבטיח שרק מחשבי החברה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהן.
 5. אם אינכם רוצים לקבל ‘קוקיות׳ תוכלו להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלכם. עם זאת, זיכרו שנטרול ה׳קוקיות׳ יגרום לכך שלא תוכלו להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתרים שונים, לרבות אלו באתר הזה.
 6. אתם יכולים למחוק את ה׳קוקיות׳ במחשביכם בכל רגע, אך הקוקיות אף מסייעות ומונעות את הצורך להקליד מחדש את פרטי ההתחברות לאתרים השונים (דוגמת שם משתמש וסיסמא), כך שככל שלא וידאתם כי כל הפרטים הללו זכורים לכם עדיף להזהר במחיקת הקוקיות.

השימוש במידע הנאסף

 1. השימוש במידע שנאסף אצלנו ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין ו/או כל רשות מוסמכת, וזאת למטרות המפורטות מטה:
  22.1. ניהול עסקינו והנאתכם מהמוצרים והשירותים הנרכשים: למשל לייצר את המוצרים המוזמנים, לבצע את ההזמנות, לתאם את מסירת המוצרים אליכם במועד, במקום ובזמן המוסכם, לטפל בביטולים, החזרות ומוצרים פגומים, להגיב לפניות לשירות הלקוחות שלנו, לספק כל שירות או מוצר אותו תבקשו מאיתנו, ליצור עמכם קשר במקרי הצורך וכדומה.
  22.2. ניהול, תפעול ועדכון האתר: למשל לשלוח אליכם הודעות הקשורות לתפקוד האתר, לרכישות שתחילו ולא נסתיימו, לעדכן על שינויים באתר ו/או במוצרים והשירותים הנמכרים, לטייב את המוצרים והשירותים המוצעים באתר ואת דרך התנהלות האתר והשירותים, ביצוע ניתוחים סטטיסטיים ואחרים לנתונים שאינם משוייכים אליכם אישית וכדומה.
  22.3. למטרות תפעול פנימיות של החברה: למשל לשפר את אופן פעילות האתר, המוצרים הנמכרים והשירותים המוצעים, לנהל מחקר וניתוח של נתוני מכירות והתנהגות, ולעמוד בדרישות החוק (דוגמת הנהלת חשבונות, דיני מיסים, הגנה משפטית וכדומה) ולבצע כל פעילות אחרת הנדרשת לשם ניהול עסקינו.
  22.4. למטרות שיווקיות ופרסומיות: למשל להציע הצעות משלימות, דומות, אטרקטיביות או רלוונטיות, לשלוח מכתבי מידע ופרסום (newsletters), לעדכן ביחס למוצרים ושירותים שנרכשו, לקדם מכירות החברה, להזכיר בדבר התחלת רכישה שלא הסתיימה וכדומה.
  22.5. למניעת מקרי מרמה: למשל לעקוב אחר העסקאות המבוצעות ולהבטיח את נכונותן והיותן רלוונטיות ללקוחותינו הפונים.
  22.6. התנהלות משפטית: למשל לסייע לבתי המשפט ולרשויות החוק באכיפת החוק, פסקי דין וחוזים וכן לשמור מידע שעשוי להדרש לנו במקרי סכסוכים על מנת להגן על החברה, חברות קשורות וכל מי מטעמן.

דיוור ישיר אלקטרוני

 1. החברה מבקשת לשלוח אליכם מדי פעם בפעם בדואר אלקטרוני, בהודעות טקסט קצרות ("SMS"), במדיה חברתית דוגמת פייסבוק ובכל מדיה מקוונת אחרת מידע בדבר שירותיה, ההצעות האטרקטיביות שנוכל להציע לכם וכן מידע פרסומי אחר, שלה ושל חברות קשורות ושותפים העסקיים.
 2. מידע כזה כמובן ישוגר אליכם רק אם נתתם את הסכמתכם לכך או שניתן לשלחו אליכם בהתאם לחוק . כמובן שתוכלו לבטל את הסכמתכם לקבלת המסרים בכל עת באמצעות הודעת "הסר" למקור ממנו קיבלתם את ההודעה, או לתיבת הדוא"ל aminach-online@aminach.co.il .

מסירת המידע לצד שלישי

 1. החברה תהיה רשאית לעשות כל שימוש שתמצא לנכון למטרות המפורטות מעלה בפרטיכם האישיים והמידע שנאסף אצלכם ביחס אליכם ולפעילותיכם. אולם, החברה לא תעביר לצד שלישיים כלשהם (למעט חברות קשורות ונציגי החברה שאינם עובדיה) את פרטיכם האישיים המזהים אלא במקרים או נתונים כמפורט להלן:
  25.1. לספקי החברה לצורך ביצוע והשלמת ההזמנות (לדוגמא – למפעל הייצור, למובילי המוצרים וכדומה);
  25.2. אם המוצרים הנמכרים באתר מסופקים על ידי צדדים שלישיים, יועבר אליהם כל המידע הנדרש לשם השלמת ביצוע ההזמנה;
  25.3. ככל שיהיה צורך בכך, יועברו הפרטים האישיים לחברות סליקת אמצעי האשראי ויתר התשלומים על מנת להבטיח את אמינות והשלמת פעולת תשלום התמורה המוסכמת;
  25.4. אם תפרו את תנאי השימוש באתר או תפרו כל מסמך משפטי מחייב אחר אל מול החברה, או אם תבצעו באמצעות או בקשר עם החברה או האתר פעולות כלשהן הנחזות כמנוגדות לדין, הפוגעות בצדדים שלישיים, המפרות חוזה או שיש בהן כדי לסכן או להזיק לחברה, לרבות כל נסיון לבצען. במקרים אלה, תהיה החברה רשאית למסור את המידע לפי הנדרש;
  25.5. אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי או הוראה אחרת של רשות מוסמכת המורה לה למסור את פרטיכם או המידע אודותיכם, ובמידה המפורטת באותו צו;
  25.6. כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, ביניכם לבין החברה, חברות קשורות או מי מטעמן;
  25.7. מקום בו החברה תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופכם, לרכושכם, לשמכם הטוב, לאלו שלה או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
  25.8. בין חברות הקשורות לחברה או ככל שהחברה או האתר ו/או עסקיה ימכרו ו/או יועברו לאחרים, כולם או חלק משמעותי מהם, ובלבד שאף הם יהיו כפופים למדיניות זו.
 2. מידע סטטיסטי, אנונימי או כזה שאינו מזהה אתכם באופן אישי (למשל היסטורית השימוש באתר) יועבר לצדדים שלישיים לפי שיקול דעת החברה.

אבטחת מידע

 1. החברה מפעילה ומיישמת מערכות ונהלים עדכניים ומתעדכנים לאבטחת המידע המצוי אצלה (כגון פרוטוקולי SSL, HTTPS וכדומה). אמנם, אמצעים אלו מצמצמים משמעותית את הסיכון לחדירה בלתי-מורשית למאגר המידע, אלא שהם כמובן אינם מסוגלים להעניק בטחון מושלם בפני פריצת המאגרים ודליפת מידע.
 2. החברה אינה מתחייבת ששרתיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם.
 3. ככל שתבוצע פריצה כאמור ויש חשש שכמות מידע רבה נחשפה או לפגיעה מהותית (להבדיל מאירועים קטני היקף), החברה תפעל להביא עובדה זו לידיעתכם.
  זכות לעיין במידע והסרה מקבלת הדיוורים
 4. המידע ישמר במאגרי המידע הרשומים של החברה. החברה מחזיקה במאגרי מידע רשומים אצל רשם מאגרי המידע, ואלו הם: _.
 5. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי באי-כוחו כמפורט בחוק במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. מי שעיין במידע הרלוונטי לו עצמו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן רשאי לפנות אלינו בבקשה לתקן את המידע או למוחקו במגבלות הקבועות בחוק. תהליך זה מוגדר בחוק והפניה אלינו תבוצע באמצעות הדוא"ל aconline@aminach.co.il או בדואר רגיל ל: תד 215 מושב ניר צבי רמלה
 6. בהתאם, ככל שתבקשו להסיר את פרטיכם מרשימת מקבלי הדיוורים (ואתם זכאים לעשות זאת על פי דין), גם לאחר שנרשמתם אליה, החברה תפעל כמיטב יכולתה לבצע את בקשתכם במהירות סבירה, בנסיבות הקיימות.

שונות

 1. בכל שאלה ובקשה תוכלו לפנות אלינו לשירות לקוחות בדוא"ל aminach-online@aminach.co.il או בטלפון 077-9966630

יש לכם שאלה? נשמח להיות בקשר